Loginex

Policy privacy

Cel dokumentu
Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie informacji na temat tego, jak Loginex Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane osobowe, gdy wykorzystywana jest nasza strona internetowa. Obejmuje to wszystkie dane osobowe, jakie zostaną podane za pośrednictwem tej strony internetowej, m.in. kiedy przekazane zostaną dane osobowe w naszym formularzu zapytania, służącym do kontaktu z nami oraz podczas składania zamówień za pośrednictwem strony.
Zarazem celem polityki jest należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystywanie Twoich danych w sposób bezpieczny.

Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Loginex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Skierniewickiej 10a, 01-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000414905, REGON: 146054729, NIP: 5222995196.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: rodo@loginex.pl

Czym są dane osobowe i jakie dane są gromadzone
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
O ile nie wynika inaczej z umowy lub innego instrumentu prawnego zawartego z innym administratorem danych, Loginex Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, oraz nie przetwarza danych genetycznych, biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniając, że przetwarzane dane te są:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
· adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
· prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
· przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane;
· przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz przypadkową utratą. Wykorzystywane są odpowiednie środków techniczne i organizacyjne;
· zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych to jakiekolwiek operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, polegające na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu poprzez przesyłanie, rozpowszechnianiu lub innego rodzaju udostępnianiu, dopasowywaniu lub łączeniu, ograniczaniu, usuwaniu lub niszczeniu danych osobowych.

Zakres gromadzonych danych
Loginex Sp. z o.o. może zbierać (gromadzić), wykorzystywać, przetwarzać, przechowywać lub przekazywać dane osobowe, w tym:
· Dane określające tożsamość: dane obejmują pełne imię i nazwisko, adres zameldowania lub adres zamieszkania.
· Dane kontaktowe: dane, które służą do kontaktowania się z osobą, której one dotyczą. Należą do nich numer telefonu, adres, adres e-mail oraz dane rozliczeniowe.
· Dane finansowe: należy do nich numer konta bankowego i nazwisko jego właściciela.
· Dane dotyczące wykorzystania i dane techniczne: są to informacje dotyczące korzystania z Internetu, adres IP, dane logowania, unikalny identyfikator Osoby, której dane osobowe dotyczą, zainstalowana wersja oprogramowania, dodatki (pluginy), ustawienia językowe, preferencje dotyczące plików cookie (ciasteczek), słowa kluczowe używane w wyszukiwarce, włączone działanie JavaScript, treści oraz strony, jakie są wykorzystywane na Stronie lub na Platformę, odwiedzane obszary i czas spędzony na podstronach i sekcjach Strony lub Platformy.
· Dane marketingowe i dotyczące komunikacji: obejmuje to zapis decyzji osoby, której dane dotyczą o zgodzie na otrzymywanie materiałów marketingowych od nas lub od stron trzecich lub brak takiej zgody.

Cel przetwarzania
Dane kontaktowe: dane osobowe przesłane do Loginex Sp. z o.o. podczas kontaktu ze strony bądź za pośrednictwem adresu kontaktowego e-mail lub SMS będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie, konwersacji, ogólnego kontaktu z Użytkownikiem.
Dane rejestracyjne: wykorzystane będą do zawarcia umowy kupna-sprzedaży i realizacji kupna sprzedaży. Zbierane są także dane potrzebne do obsługi klienta – wysyłki faktur, informacji dotyczących zamówienia i wszystkich innych czynności związanych z procesem obsługi sprzedażowej klienta.
Marketing bezpośredni produktów i usług: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Loginex Sp. z o.o. (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.
Prowadzenie ksiąg podatkowych: wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora: dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Czas przechowywania danych
Loginex Sp. z o.o. może przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim je zebraliśmy. Przechowywanie danych przez firmę jest ustalane na podstawie zgodności z wymogami prawnymi (ustawowymi lub umownymi), księgowymi oraz dotyczącymi zgodności.
W przypadku, gdy Loginex Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Osobę, której dane dotyczą.
Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania korespondencji. W zależności od rezultatu zapytania dane mogą zasilić bazę klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
W przypadku, gdy Loginex Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
W przypadku, gdy Loginex Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
Podanie danych osobowych podczas kontaktu drogą elektroniczną lub tradycyjną ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych może uniemożliwić realizację zamówienia lub kontaktu. Administrator danych osobowych zapewnia realizację wskazanych poniżej uprawnień Osoby, której dane osobowe dotyczą. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: rodo@loginex.pl

Prawo do cofnięcia zgody
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliła w momencie korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych na stronie internetowej. Należy jednak pamiętać, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystania przez Osoby, której dane osobowe dotyczą z usług lub funkcjonalności Serwisu, które zgodnie z prawem Administrator danych świadczy jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli dane Osoby, której dane osobowe dotyczą przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketingiem produktów i usług. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług Loginex Sp. z o.o. będzie oznaczać dla Administratora danych sprzeciw Osoby, której dane osobowe dotyczą na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli sprzeciw Osoby, której dane osobowe dotyczą okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Osoby, której dane osobowe dotyczą, Administrator danych usunie dane Osoby, której dane osobowe dotyczą, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych osobowych
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że:
· wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
· dane osobowe Osoby, której dane osobowe dotyczą przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
· wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;
· dane osobowe Osoby, której dane osobowe dotyczą są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
· gdy przetwarzanie danych Osoby, której dane osobowe dotyczą jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
· gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości jego danych;
· gdy dane osobowe Osoby, której dane osobowe dotyczą przestały być niezbędne do celów, w których Administrator je zabrał lub wykorzystywał;
· gdy Osoba, której dane osobowe dotyczą wniosła sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Osoby, której dane osobowe dotyczą – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Osoby, której dane osobowe dotyczą.

Prawo dostępu do danych
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii. Ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy ten przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:
· uzyskać dostęp do swoich danych osobowych – uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
· Uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeżeli są nieprawidłowe. Jest to także prawo do uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli są niekompletne.

Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyła za pomocą Serwisu, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień. Ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie i realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres: rodo@loginex.pl

POLITYKA COOKIE

Czym jest plik cookie?
W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informacje i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.
Zalety plików cookie
Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.
Kontrolowanie i usuwanie plików cookie
Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową www.aboutcookies.org, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.
Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?
Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:
· „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika;
· „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu;
· „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa;
· „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.
Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce?
Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
· Ustawienia plików cookies Internet Explorer
· Ustawienia plików cookies Chrome
· Ustawienia plików cookies Firefox
· Ustawienia plików cookies Opera
· Ustawienia plików cookies Safari
Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:
· Pliki cookies w Android
· Pliki cookies w iOS (Safari)
· Pliki cookies w Windows Phone

Please be advised that in order to optimize the content available on our website and adapt it to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. The cookie files can be controlled by the user through the settings of his web browser. By continuing to use our website without changing the browser settings, the user accepts the use of cookies.